Odpady

6. března 2012 v 15:33 | admin |  Odpady
Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbívá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu. 

Vymírání druhů

6. března 2012 v 15:22 | admin |  Vymírání druhů
Vymření nebo také vyhynutí (extinkce) je konec existence určitého biologického taxonu, nejčastěji druhu. Určuje se jako smrt posledního jedince daného druhu, přestože je nejčastěji druh odsouzen k záhubě mnohem dříve. Tento moment se určuje většinou až zpětně, po několika letech. Pokud vymření nastalo hluboko v geologické historii Země, určuje se přibližný čas podle fosilního záznamu.
Vymírání je velmi běžný jev, jímž končí existence daného druhu v geologickém čase. Na počátku je speciace, která naopak nové druhy vytváří. Existují však období, kdy došlo k masovým vymíráním druhů. Před 65 miliony lety vyhynuly dinosauři a s nimi celkem 50% všech soudobých druhů. Další velká vymírání byla před 200, 251, 360, 444 a 488 miliony lety.


Vyčerpání přírodních zdrojů

6. prosince 2011 v 16:09 | admin |  Vyčerpání přírodních zdrojů
1973-1993 růst spotřeby energie o 40%
2 mld lidí mají omezenou nebo žádnou.
Příležitost využívat elektrickou energii .
Od roku 1950 pět krát vyšší spotřeba fosilních paliv .
Od roku 1960 dvakrát vyšší spotřeba vody.
Od roku 1960 čtyřnásobné zvýšení.
Objemu rybolovu v mořích •za posledních 25 let vzrůst spotřeby dřeva o 40%
 


Hrozby válek

6. prosince 2011 v 16:03 | admin |  Hrozby válek
Průměrné vojenské výdaje klesaly v období 1988 - 1997 o 4,5 centu ročně
V roce 1984 dávaly rozvojové země průměrně 6,1% HRP na vojenské výdaje, v roce 1994 pouze 2,6%
V roce 1997 opustilo domov a hledalo útočiště před válkou 22,7 mil. osob.
Nebezpečí války - neustále pokračují technické inovace ve zbrojním průmyslu. Velkými rozdíly mezi zeměmi blahobyt - bída, surovinová ložiska stále aktivní - vyčerpaná atd. vznikají i psychologické dopady, které mohou končit vyhlášením boje nebo války. Války jsou lokální nebo na světové úrovni. Neustálými kontakty, pomocí humanitární, finanční a diskuzí se udržuje mírové prostředí, ale skoro každá země má svůj zbrojní scénář na případné ohrožení.

Znečištění vody, pitná voda

6. prosince 2011 v 15:57 | admin |  Znečištění vody, pitná voda
Znečištěny jsou vodní plochy a toky a tím se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů - např. úhyny ryb nebo kontaminace sedimentů. Přebytek dusíku dodávaného zemědělci formou hnojiv, který rostliny nevyužijí a je z půdy vyplaven do vody, představuje množství cca 45 kg na hektar. Nejzávažnější je kontaminace vody sloučeninami dusíku a fosforu. Zemědělství se na tomto stavu podílí v průměru 40% u dusíku a 32% u fosforu. Znečištění vod pesticidy je také závažným problémem. Vody jsou znečišťovány chemickou ochranou rostlin, haváriemi při výrobě, skladování, přepravě a likvidaci nepoužitých pesticidů.
Přítomnost vody je nutnou podmínkou existence života. Voda je nezbytnou složkou rostlinných a živočišných organismů i prostředí, ve kterém probíhají důležité procesy a děje. Pro člověka je nenahraditelná, jelikož tělo obsahuje 65% této látky a pro obnovování funkcí je třeba dodávat každý den další 2 - 4 litry. Dále tvoří voda nezbytnou surovinu v zemědělství a průmyslu. Rozvojem a nárůstem obyvatel se zvyšuje potřeba vody. Současně dochází ke znečišťování jednak odpadními vodami, jednak nežádoucím únikem látek znehodnocujících vodu, či různými antropogenními vlivy. Voda náleží k nevyčerpatelným zdrojům pouze v globálním měřítku. V regionálních a lokálních dimenzích se naopak vyskytuje v omezeném a časově nerovnoměrně rozloženém množství. Účelné využívání vodních zdrojů a jejich ochrana před vyčerpáním a znečišťováním má proto mimořádný praktický význam. Problém vodstva se stává součástí globálních problémů lidstva, resp. životního prostředí.

Znečištění půdy

6. prosince 2011 v 15:48 | admin |  Znečištění půdy
Kontaminace půdy je způsobena výskytem lidmi vyrobených chemikálií v půdě nebo jiným pozměněním přírodního prostředí půd.
Obavy ze znečištění půd pramení především ze zdravotních rizik, vznikajících jak přímým kontaktem se znečištěnou půdou, tak znečištěním zásob vody. Mapování výskytu kontaminovaných půd a následné vyčištění jsou časově i finančně náročné úkoly, vyžadující značné množství znalostí z geologie, hydrologie, chemie a počítačového modelování.

Růst světové populace

6. prosince 2011 v 15:41 | admin |  Růst světové populace
Naše planete má v současnosti přes 6 miliard obyvatel a jejich počet roste stále rychleji. Zatímco ke skoku ze 4 na 5 miliard jsme potřebovali zhruba 15 let, z 5 na 6 miliard už jen 10 let. Podle některých analýz dosáhne tímto tempem svět v roce 2050 10 miliard obyvatel. Největší přírůstek je přitom zaznamenáván v zaostalých zemích Afriky a zemích jihovýchodní Asie (nejvíce obyvatel má Čína- téměř 1,3 miliard), kde je nedostatek potravin, půdy i vody.
Stabilizace světové populace na 9,5 mld lidí v roce 2050.
840 mil. lidí dnes trpí podvýživou .
20% lidstva má problémy s přístupem k pitné vodě .
50% lidstva má problémy s přístupem k zdravotnickému či hygienickému zařízení, každý rok zemře 5 mil lidí na onemocnění způsobená znečištěnou vodou .
29% lidstva bylo v roce 1993 negramotných.

Znečištění ovzduší

6. prosince 2011 v 15:35 | admin |  Znečištění ovzduší
Znečištění vzduchu a nedostatek kyslíku. I za tenhle problém si lidstvo zodpovídá samo. Vypouští do ovzduší jedovaté a nedýchatelné plyny a zároveň stále větší rychlostí kácí kyslíkodárné rovníkové pralesy. Lidé prahnou po zisku z vykáceného dřeva a je jim jedno, kde budou další generace (a tím i jejich potomci) brát pro život důležitý kyslík. Pro mě je to příklad neobyčejné lhostejnosti a sobectví.

Kácení deštných pralesů, odlesňování

6. prosince 2011 v 15:13 | admin |  Kácení deštných pralesů
Mizení deštných pralesů, domova pro více jak polovinu živočišných druhů na Zemi, je zřejmě nejvíce patrná ekologická pohroma, které čelíme.
Stromy, které fotosyntézou přeměňují oxid uhličitý CO2 na kyslík O2, vlastně umožňují abychom na planetě žili my i ostatní živočichové, kteří "neovládají" fotosyntézu.
Kácením lesů okrádáme o domov i tisíce zvířat, která nežijí nikde jinde než právě v deštných pralesích.

Vulkanická činnost, zemětřesení, sucho

6. prosince 2011 v 14:54 | admin |  Povodně, zemětřesení, vulkanická činnost a sucha
Ze 17 tis m2 dostupné pitné vody v roce 1950 klesá stav na dnešních 7 tis m2.
10% zemského povrchu tvoří degradovaná půda. Degradováno bylo 20% z 250 mil hektarů světové obdělávatelné půdy. 500 mil lidí žije na degradované půdě.
Od roku 1970 pokles poměru zalesněné plochy na 1000 lidí z 11,4km2 na současných 7,3.
Rychlost vymírání 50-100 krát vyšší než přirozená. Vyhynutí hrozí 1-11 procentům v příštích 10 letech.
Za posledních 20 let se ztrojnásobila produkce průmyslového odpadu ve vyspělých zemích .
Emise CO2 se za posledních 50 let zčtyřnásobily, průměrný roční růst v poslední dekádě byl o 1,3%, pokles emisí byl zaznamenán pouze v Evropě.
Do roku 2050 bude v ozonosféře pět krát více ozón ničících látek, než dnes .
Nejvyšší počet přírodních katastrof se odehrává v nejchudších regionech - Africe, jižní a jihovýchodní Asii.

Kam dál